จิตเวช ผู้ใหญ่

จิตเวชผู้ใหญ่

 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx

อ่านลายละเอียดต่อ >>

จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx

อ่านลายละเอียดต่อ >>

จิตเวชผู้ใหญ่

ปัญหาทางสุขภาพจิตและพฤติกรรมทำให้ชิวิตประจำวันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย ความสัมพันธ์ การศึกษา รวมถึงหน้าที่การงานได้ ซึ่งหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้

อ่านต่อ >>

จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

ให้การตรวจรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 18 ปี โดยจะตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเกิดปัญหาทางจิตเวชที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีภาวะทางอารมณ์ ภาวะผิดปกติทางพฤติกรรม จนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยกระทบการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้ปกครอง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้หาทางออกเพื่อดูแลพฤติกรรม และให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ >>

ปัญหาการนอนหลับ

โปรแกรมการดูแลสำหรับคนไข้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ รักษาด้วยโปรแกรม OPD
(ผู้ป่วยนอก)

 • พบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาตามอาการ
 • รักษาด้วยยาตามอาการ
 • การทำจิตบำบัดเพื่อผ่อนคลาย เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการนอน รวมถึงการทำจิตบำบัดแก้ไขและบรรเทา ด้านความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมที่รบกวนการนอน พร้อมทั้งเสริมทักษะการผ่อนคลายเพื่อให้การนอนมีคุณภาพ และลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆ ที่มีสาเหตุจากการนอนไม่หลับ

อ่านต่อ >>

จิตบำบัด

เป้าหมาย โดยรวม

 • เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้น ยืดหยุ่น รู้ทันตัวเอง สามารถเปลี่ยนแปลง และมีความสุข

จิตบำบัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 • จิตบำบัดโดยเน้นการพูดคุย เช่น CBT,Satir, การทำจิตวิเคราะห์
 • จิตบำบัดวิธีการอื่นๆ เช่น ศิลปะบำบัด, ละครบำบัด

อ่านต่อ >>

โปรแกรมฟื้นฟูจิตใจ/ ผู้ป่วยใน

 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx

อ่านต่อ >>

ผู้ป่วยนอก

 • การทำจิตบำบัด (รายบุคคล-ครอบครัว-คู่สมรส) โดยนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาอาการ 

 • ซึมเศร้า , เครียด, วิตกกังวล 

 • นอนไม่หลับ 

 • ปัญหาจิตเวชผู้ใหญ่ / วัยรุ่น 

 • PTSD

 • ปัญหาพฤติกรรม / อารมณ์

 • ปัญหาครอบครัว 

อ่านต่อ >>

จิตบำบัด ครอบครัว

ผสมผสานการทำจิตบำบัดแบบองค์รวมในแต่ละรูปแบบ ทั้งการทำจิตบำบัดแบบ Solution-Focused Brief Therapy ซึ่งเป็นการทำจิตบำบัดเชิงบวกให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหา หรือการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ผสมผสานกระบวนการทางศิลปะบำบัด ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้สื่อสาร ระบายความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ และทำความเข้าใจตนเองผ่านชิ้นงานศิลปะ และจิตบำบัดแบบ CBT การปรับความคิดและพฤติกรรม เพื่อให้ครอบครัวได้เดินทางออกจากปัญหาไปพร้อมกัน

อ่านต่อ >>

ศิลปะบำบัด

เป็นการนำกระบวนการทางศิลปะมาผสมผสานกับหลักการทางจิตวิทยาบำบัด

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ระบายความรู้สึกและสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจผ่านชิ้นงานศิลปะ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เดินทางสำรวจและทำความเข้าใจในตนเอง ผ่อนคลายความเครียด ความกังวลใจ รวมถึงส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทางสังคม มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

อ่านต่อ >>

Mind & Brain Vitamin Booster

 • B-Brain booster (บำรงสมองและความจำ)

 • Mega C booster (ช่วยดูดซึม Vitamin D และลดภาวะอารมณ์ด้านลบ)

 • Mega C booster (ช่วยดูดซึม Vitamin D และลดภาวะอารมณ์ด้านลบ)

 • DUO Vitamin booster (ผสาน 2 พลัง ช่วยลดผลกระทบจากความเครียด)

 • MentalWell signature multivitamin (ลดภาวะความเครียดและเหนื่อยล้า)

อ่านต่อ >>