ให้การตรวจรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 18 ปี โดยจะตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเกิดปัญหาทางจิตเวชที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีภาวะทางอารมณ์ ภาวะผิดปกติทางพฤติกรรม จนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยกระทบการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้ปกครอง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้หาทางออกเพื่อดูแลพฤติกรรม และให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มโรคที่พบมากในเด็กและวัยรุ่น

  • ปัญหาพัฒนาการ เช่น พูดช้า ช่วยเหลือตนเองได้ช้าไม่สมวัย โรคออทิสติก
  • ปัญหาครอบครัว เช่น การอบรมเลี้ยงดูลูกที่ไม่เหมาะสม
  • ปัญหาการเรียน เช่น สมาธิสั้น บกพร่องด้านการเรียนรู้ ปฏิเสธไม่ไปโรงเรียน
  • ปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว พูดปด หนีโรงเรียน
  • ปัญหาวิกฤตทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เช่น ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย
  • ปัญหาทางด้านเชาวน์ปัญญา
  • ปัญหาอื่นๆ เช่น พี่อิจฉาน้อง ปัสสาวะรดที่นอน ติดเกม ภาวะวิตกกังวล แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม