จิตบำบัดครอบครัว

ผสมผสานการทำจิตบำบัดแบบองค์รวมในแต่ละรูปแบบ ทั้งการทำจิตบำบัดแบบ Solution-Focused Brief Therapy ซึ่งเป็นการทำจิตบำบัดเชิงบวกให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหา หรือการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ผสมผสานกระบวนการทางศิลปะบำบัด ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้สื่อสาร ระบายความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ และทำความเข้าใจตนเองผ่านชิ้นงานศิลปะ และจิตบำบัดแบบ CBT การปรับความคิดและพฤติกรรม เพื่อให้ครอบครัวได้เดินทางออกจากปัญหาไปพร้อมกัน